Baner

Gimnazija

Gimnazija

Knjižnica NKG-a

Prijedlog statuta Društva NKG-a

Aktivnosti - Društvo prijatelja
Petak, 07 Studeni 2008 09:24

ImageTemeljem članka 11. stavka 2. i 3. Zakona o

 udrugama  ( NN br. 88/01, 11/02 ) Osnivačka skupština Društva bivših učenika i djelatnika  Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti u Zagrebu održana dana u Zagrebu, Voćarska 106, donijela je

STATUT
DRUŠTVA  BIVŠIH UČENIKA I DJELATNIKA NADBISKUPSKE KLASIČNE GIMNAZIJE S PRAVOM JAVNOSTI U ZAGREBU

        I. OPĆE ODREDBE
                                                                 Čl. 1.

Ovim Statutom određuju se pitanja naziva, sjedišta, ciljeva, djelatnosti, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja, prestanka rada i druga pitanja značajna za rad Društva  bivših učenika i djelatnika Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti u Zagrebu (u daljnjem tekstu Društvo NKG-a).
Društvo je nevladina i neprofitna organizacija.

                                                              Čl. 2.

Naziv Društva glasi: Društvo bivših učenika i djelatnika Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti u Zagrebu.
Skraćeni naziv glasi Društvo NKG-a.

                                                            Čl. 3.

Sjedište Društva  NKG-a je u Zagrebu, Voćarska 106.
Odluku o promjeni adrese donosi Upravni odbor Društva  NKG-a.

                                                           Čl. 4.

Društvo  NKG-a ima svojstvo pravne osobe.
Društvo  NKG-a djeluje na području Republike Hrvatske. Društvo  NKG-a može osnivati podružnice koje nisu pravne osobe. Odluku o osnivanju podružnica donosi Upravni odbor Društva NKG-a.

                                                           Čl. 5.

Društvo NKG-a zastupa predsjednik Upravnog odbora Društva  NKG-a samostalno.

                                                           Čl. 6

Društvo  NKG-a ima svoj pečat.
Pečat Društva  NKG-a okrugloga je oblika, promjera 3 cm te sadrži naziv i sjedište Društva NKG-a.
Pečat čuva i ovlašten je koristiti se njime predsjednik Društva  NKG-a i članovi Društva NKG-a koje on ovlasti.
Društvo NKG-a ima svoj znak koji predstavlja zvjezdarnicu iznad škole.
Odluku o promjeni pečata i znaka Društva NKG-a donosi Upravni odbor.

                                                           Čl. 7.

Rad Društva NKG-a javan je.
Članovi Društva NKG-a imaju pravo uvida u rad tijela Društva NKG-a i odlukâ koje ta tijela donose.
Informacije o radu Društva NKG-a, radu njezinih tijela te odlukâ koje donese članovi Društva NKG-a dobivaju putem godišnjega biltena Društva NKG-a i na druge prikladne načine.

                                                           Čl. 8.   

Društvo NKG-a ima svoga duhovnika koji sudjeluje u radu tijela Društva NKG-a s pravom glasa ili bez njega (ovisno o tome je li član Društva NKG-a ili nije član).


                                              II. CILJEVI I DJELATNOSTI

                                                           Čl. 9.

Društvo NKG-a osnovano je s ciljem:
- okupljanja, povezivanja i međusobnog pomaganja bivših učenika, djelatnika i prijatelja Nadbiskupske   
   klasične gimnazije
- održavanja veza sa sadašnjim i budućim naraštajima Nadbiskupske klasične gimnazije, pomaganja
   njezinom sadašnjem radu, promicanja pozitivne uloge i značenja Nadbiskupske klasične gimnazije
- njegovanja i promicanja kršćanskih, nacionalnih i kulturnih vrjednota.

                                                           Čl. 10.   

Društvo NKG-a obavlja djelatnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi naznačeni u čl. 9. ovoga Statuta
Osnovne djelatnosti Društva NKG-a jesu:
- okupljanje, povezivanje i međusobno pomaganje bivših učenika i djelatnika Nadbiskupske klasične
   gimnazije
- povezivanje i upoznavanje članova Društva  NKG-a sa sadašnjim radom i životom Nadbiskupske     
  klasične gimnazije, njezinim današnjim učenicima, profesorima i drugim osobljem
- poticanje članova Društva NKG-a da samostalno i kroz aktivnosti Društva NKG-a
  pomaže sadašnjem radu Nadbiskupske klasične gimnazije
- promicanje pozitivne slike, uloge i značenja Nadbiskupska klasične gimnazije
- poticanje i pomaganje umjetničkoga i svakoga drugoga duhovnoga stvaralaštva članova Društva         
   NKG-a te suradnja s ustanovama i pojedincima koji imaju iste ili slične ciljeve
- izdavanje godišnjeg biltena Društva NKG-a i popisa članova Društva NKG-a
- uspostavljanje suradnje s drugim udrugama, društvima, klubovima, zakladama, vjerskim i kulturnim
  ustanovama u Republici Hrvatskoj čiji su ciljevi podudarni s ciljevima Društva NKG-a.


                      III. IMOVINA DRUŠTVA NKG-a, NAČIN STJECANJA I
                             RASPOLAGANJA

                                                             Čl. 11.

Društvo NKG-a pribavlja novčana sredstva iz članarina, donacija, poklona, nasljedstava, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave, fondova, obavljanjem svojih djelatnosti te iz drugih pravno dopuštenih izvora.

                                                           Čl. 12.

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva Društva NKG-a.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

                                       IV. ČLANOVI DRUŠTVA NKG-a

                                                           Čl. 13.

Društvo NKG-a ima redovite, počasne i potporne članove.
Učlanjenje u Društvo NKG-a dragovoljno je.

                                                           Čl. 14.

Redovitim članom Društva NKG-a može postati svaki bivši učenik i djelatnik Nadbiskupske klasične gimnazije što se dokazuje uvidom u matične knjige Škole.
Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Društva  NKG-a te poštivanje odredaba Statuta i drugih akata, kao i odlukâ tijela Društva NKG-a.
Redoviti članovi Društva NKG-a plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.

                                                           Čl. 15.  

Počasne članove imenuje Upravni odbor Društva NKG-a.
Počasnim članovima Društva NKG-a mogu postati zaslužni pojedinci, bez obzira na to jesu li ili nisu bili učenici ili djelatnici Nadbiskupske klasične gimnazije.

                                                           Čl. 16.

Potporni članovi Društva NKG-a jesu oni članovi koji su svojim financijskim doprinosom pomogli Društvu NKG-a.

                                                           Čl. 17.

Počasni i potporni članovi Društva NKG-a ne sudjeluju u radu tijela upravljanja, nemaju pravo glasa i ne plaćaju članarinu.                            

                                                           Čl. 18.

 Članovi Društva NKG-a imaju pravo:
-    sudjelovati u aktivnostima Društva NKG-a
-    biti informirani o radu Društva NKG-a
-    birati i biti birani u tijela Društva NKG-a.

Članovi Društva NKG-a imaju dužnost:
-    poštovati odredbe Statuta
-    poštovati odluke tijela Društva NKG-a
-    plaćati redovito godišnju članarinu.

                                                          Čl. 19.

Članstvo prestaje:
-    istupanjem
-    isključenjem.
Odluku o isključenju člana donosi Upravni odbor zbog nepoštivanja odredaba Statuta i ako član svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Društva NKG-a.
Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju može se u roku od 15 dana podnijeti prigovor Skupštini, čija je odluka konačna.

                                          V. TIJELA DRUŠTVA NKG-a

                                                           Čl. 20.

Tijela Društva NKG-a jesu: Skupština, Upravni odbor i rizničar.

                                              SKUPŠTINA DRUŠTVA NKG-a

                                                           Čl. 21.

Skupština Društva NKG-a najviše je tijelo koje čine svi članovi Društva NKG-a.

                                                           Čl. 22.

Skupština Društva NKG-a nadležna je i obavlja sljedeće poslove:
-    donosi i mijenja Statut i druge opće akte Društva NKG-a
-    bira i razrješava članove Upravnog odbora
-    donosi program rada Društva NKG-a
-    donosi financijska izvješća
-    odlučuje o financijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Društva NKG-a
-    odlučuje o visini godišnje članarine
-    odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora
-    donosi sve odluke u vezi s radom Društva NKG-a za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik Upravnog odbora.

                                                           Čl. 23.

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Skupštinu saziva Upravni odbor.
Upravni odbor obvezan je sazvati zasjedanje Skupštine u roku od 30 dana od dana kada je to predložio Upravni odbor ili deset redovitih članova Društva NKG-a.
Upravni odbor dužan je pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti članovima najmanje 15 dana prije zasjedanja.
Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz st. 3. ovog članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

                                                           Čl. 24.

Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina redovitih članova Društva NKG-a.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

                                      UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA NKG-a

                                                           Čl. 25.

Upravni odbor je izvršno tijelo Društva NKG-a i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.
Upravni odbor čini sedam članova, pet članova bira Skupština, jednog člana imenuje Nadbiskupski duhovni stol, a ravnatelj NKG-a član je po dužnosti koju obnaša.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, uz mogućnost da budu birani ponovo.

                                                           Čl. 26.


Upravni odbor:
-    priprema nacrt Statuta i drugih akata
-    saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja
-    podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu Društva NKG-a
-    izvršava odluke Skupštine
-    predlaže Skupštini imenovanje počasnih i potpornih članova
-    odlučuje o isključenju iz članstva
-    odlučuje o promjeni adrese sjedišta
-    odlučuje o osnivanju podružnica Društva NKG-a
-    vodi registar članova Društva NKG-a
-    odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava.

                                                         Čl. 27.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

                                                         Čl. 28.

Upravni odbor bira predsjednika iz redova svojih članova.
Predsjednik Upravnog odbora organizira i rukovodi poslovanjem Društva NKG-a.
Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Društvo NKG-a te odgovara za zakonitost njezina rada.
Mandat predsjednika Upravnog odbora traje četiri godine.


                                                         Čl. 29.

Predsjednik Upravnog odbora može biti razriješen i prije isteka roka na koji je izabran:
-    na vlastiti zahtjev
-    ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine
-    ako djeluje protivno zakonu ili Statutu
-    ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Društva NKG-a.
Odluku o razrješenju predsjednika Upravnog odbora donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili deset redovitih članova Društva NKG-a. U slučaju razrješenja Skupština će odlučiti hoće li razriješeni predsjednik ostati član Upravnog odbora.

                                          RIZNIČAR DRUŠTVA NKG-a

                                                           Čl. 30.  

Rizničar Društva NKG-a:
-    skrbi o pravilnom korištenju financijskih sredstava
-    vodi potrebnu evidenciju o priljevu i odljevu financijskih sredstava i njihovnom ispravnom korištenju
-    prikuplja članarine i vodi o tome evidenciju
-    sastavlja financijska izvješća i podnosi ih Upravnom odboru i Skupštini
-    obavlja druge poslove koji po svojoj naravi spadaju u njegovu nadležnost.
Rizničar je odgovoran da Društvo NKG-a vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

                               VI. ADMINISTRATIVNI I FINANCIJSKI POSLOVI

                                                           Čl. 31.

Za rad u Društvu NKG-a i njegovim tijelima članovi ne primaju novčanu naknadu.
Naknadu članovi Društva NKG-a mogu dobiti samo za pokriće efektivnih troškova učinjenih u dogovoru s Upravnim odborom.
Za obavljanje administrativnih i financijskih poslova Društvo NKG-a može angažirati i sklopiti ugovor sa suradnikom.
Ovakve ugovore u ime Društva NKG-a zaključuje Upravni odbor prema Zakonu o radu i Zakonu o obveznim odnosima.

                                                            Čl. 32.

     Financijska godina počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

                                 VII. PRESTANAK RADA DRUŠTVA NKG-a

                                                           Čl. 33.

Društvo NKG-a osnovano je radi djelovanja na neodređeno vrijeme.
Društvo NKG-a prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom ili odlukom Skupštine.
Odluku o prestanku rada Društva NKG-a donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

                                                           Čl. 34.

U slučaju prestanka rada Društva NKG-a preostala imovina pripada Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu.

                                            VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

                                                           Čl. 35.

Statut Društva NKG-a stupa na snagu danom registracije Društva NKG-a pri nadležnom tijelu.
U Zagrebu                                            
                                                                                                     Predsjednik Upravnog odbora

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack